หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนการสอน

แผนการสอนวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

ระดับ ปวส.1  สัปดาห์ที่...
หน่วยการเรียนที่  เรื่อง   คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ   Program Excel
ใช้เวลาในการสอน  ชั้วโมง    สอนมาแล้ว ......  ชั่วโมง   สอนครั้งนี้ ......   ชั่วโมง
ใช้สอนวันที่  .....  เดือน................................... พ.ศ.…………    

1.  สาระสำคัญ
      โปรแกรม  Microsoft Excel  เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน  Electronic  Speasheet  ซึ่งทำงานภายใต้ระบบ  Windows   ที่รวมเอาความสามารถเด่น ๆ  3  ด้านเข้าไว้ด้วยกัน  คือ  ด้าน  Speasheet  Graphic  และ  Database  โดยมีคำชี้แจงและฟังก์ชั่นต่าง ๆ  ให้เลือกเป็นจำนวนมาก

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
     2.1    อธิบายประโยชน์ของโปรแกรม  Excel ได้
     2.2    อธิบายส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม  Excel ได้
      2.3    สามารถเปิด ปิด  โปรแกรม  Excel ได้

3. เนื้อหา
3.1      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  Program Excel  และส่วนประกอบของหน้าจอ  Program Excel
คำชี้แจง  และแถบเครื่องมือ  เมนูคำชี้แจง
3.2  ขั้นตอนการใช้  Program Excel,   การตั้งค่าหน้ากระดาษ, การกำหนดระยะขอบกระดาษ
การบันทึกข้อมูล และการปิดแฟ้ม และออกจากโปรแกรม

4. กิจกรรมการเรียนการสอน/กระบวนการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
      ครูผู้สอนให้นักเรียนแสดงท่ากายบริหารที่นักเรียนถนัด  และครูแนะนำนักเรียนในการใช้โปรแกรมเอ็กเซลล์จนคำชี้แจง  และเมนูที่จำเป็นในการใช้   ของคอมพิวเตอร์ เพื่อนักเรียนได้เข้าใจ และการพิมพ์งานเอกสารในโปรแกรมเอ๊กเซลล์  พร้อมใช้คำชี้แจงจากเมนูแฟ้ม  ได้อย่างถูกต้อง  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนากัน  และสอบถามตามที่ไม่เข้าใจในส่วนต่าง ๆ

ขั้นสอน
1. ทดสอบก่อนเรียน
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น   5   กลุ่ม ๆ ละ  7 8  คน
3. ให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้เรื่องระบบปฏิบัติการใช้โปรแกรมเอ็กเซลล์
4.  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอธิบายประกอบใบความรู้  โปรแกรมเอ๊กเซลล์  ส่วนประกอบหน้าจอ  คำชี้แจง  แถบเครื่องมือ  การตั้งค่าหน้ากระดาษ  ขอบกระดาษ  และการบันทึกข้อมูลเป็นตัวอย่าง
5.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ในเมนูต่าง ๆ
6.  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากเครื่องคอมพิวเตอร์จริง
7.  ประเมินผลการตอบคำถามในใบงาน
8.  ทดสอบหลังเรียน

ขั้นสรุป
     ครูให้นักเรียนมารายงานตามที่ตัวเองเข้าใจในระบบปฏิบัติการพิมพ์งานจากโปรแกรมเอ็กเซลล์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในวันนี้เป็นรายบุคคล  แล้วครูเป็นผู้ชี้แนะเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ  และใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง   ให้นักเรียนได้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

5.    สื่อการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้
       5.1 ใบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเรียกใช้ COPUTER
       5.2   เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
       5.3    การพิมพ์เอกสารในโปรแกรมเอ๊กเซลล์ ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

 6.     วิธีวัดผลประเมินผล/กระบวนการประเมินผล

จุดประสงค์/เนื้อหาที่จะวัดผล
วิธีการวัด/ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
1.  แบบประเมินผลการตอบคำถาม
2.  การฝึกปฏิบัติการใช้คำชี้แจงเครื่องมือ
3.  ผลงานการบันทึกในสื่อบันทึก
-  การสังเกตในการปฏิบัติงาน
-  การสนทนา การซักถาม
-  เครื่องคอมพิวเตอร์
-  การปฏิบัติจริงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
-  ใบงานการฝึกปฏิบัติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น